За проекта

about-link-inc-project

В днешния силно конкурентен пазар на труда опитът, придобит чрез учене на работното място отваря врати за намиране на работа.

Нивата на младежката безработица в европейските държави със силни традиции в ученето на работното място като Австрия (9%) са много по-ниски от страните с по-слабо развити системи в това отношение като България (21.6%), Франция (25.2%), Португалия (34.5%), Италия (42%) и Испания (51.4%).

Ученето на работното място е особено ефективно за мотивиране и задържане на обучаемите, застрашени от отпадане. Данните показват същ, че групите в риск като мигранти или лица от етнически малцинства, имат значително по-голяма нужда от подкрепа за достъп до качествено обучение и възможности за стажуване и чиракуване.

Проект LINK-Inc е насочен към стимулиране на участието на мигранти и лица с малцинствен произход в учене на работното място, чрез обучението на обучители и ментори в иновативни подходи, с които да адресират многообразието в професионалното образование и обучение.

Целта е да се помогне на работещите в ПОО да придобият адекватни умения и инструменти, с които да оказват подкрепа на млади мигранти и младежи от етническите малцинства в намирането на възможности за практическо обучение. Също така, за да се предотвратят възможностите за дискриминация на работното място, обучителите и менторите ще бъдат обучени в компетентности и методи за управление на културното многообразие по време на програмите за стажуване и чиракуване.