Индивидуална оценка на обучаемия

Индивидуална оценка на обучаемия

Цели

Предназначението на този инструмент за самооценка е да помислите и оцените своето представяне по време на обучението на работното място

Инструкции

На следващата страница можете да намерите списък с критерии за оценка. Прочетете внимателно всяко едно от твърденията и изберете своя отговор.

Знания и професионални умения

Прилагах теоретичните и практическите си познания при изпълнение на дейностите, предвидени в индивидуалния план.
Качество и организация на работата

Организирах работата, която се изискваше от мен, идентифицирах приоритетите и ги изпълнявах като използвах подходящи методи, съобразявайки се с изискванията за качество.
Работен ритъм/сръчност

Извършвах на време работните дейности и демонстрирах техники и познания за работата с оборудването и инструментите, приложими за специфичната работа.
Автономност, инициативност и креативност

Изпълнявах работните дейности самостоятелно и поех инициативата да отправям предложения за решаване на проблеми, които възникват.
Правила за здравословни и безопасни условия на труд

Спазвах условията за изпълнението на различни дейности, прилагайки правилата за безопасни и хигиенни условия на труд и избягвайки инциденти, които рискуват моята или на други хора безопасност.
Работа в екип и междуличностни взаимоотношения

Създадох добри връзки и взаимоотношения, интегрирах се с лекота в екипа и при изпълнението на съвместни дейности.
Чувство за отговорност

Ангажирах се с изпълнението на предложените дейности, в съответствие с насоките и договореното време за изпълнение и демонстрирах отговорно поведение.
Участие и професионална адаптация

Демонстрирах интерес да си сътруднича активно в планираните дейности и имах лека и плавна адаптация към предложените нови задачи и работна среда.
Лично представяне

Демонстрирах подходящо поведение на работното място и прецизно изпълнение на работните задачи.
Точност и присъствие

Спазвах точно правилата за присъствие.