SWOT анализ

Цели

Целта на това упражнение е познаване на силните и слабите страни, възможностите и заплахите по отношение на комуникацията в мултикултурна организация при учене на работното място.

Инструкции

SWOT анализът, приложен в контекста на ученето на работното място, е полезна техника за разбиране на силните и слаби страни на комуникацията в мултикултурна организация и за идентифициране, както на възможностите за развитие, така и на заплахите, пред които могат да бъдат изправени организациите.

Силните и слаби страни често са вътрешни за организацията, докато възможностите и заплахите обикновено са свързани с външни фактори.

Попълнете SWOT матрицата по-долу като следвате следните въпроси:

  • Какви са предимствата на Вашата организация по отношение на комуникацията в мултикултурна среда?
  • Като обучител/ментор/наставник какво може да направите, за да се подобри комуникацията в мултикултурна среда? Защо? Как ще го направите? Какви стратегии можете да използвате? Какво трябва да се избегне?
  • Какви добри възможности можете да забележите, свързани с комуникацията в мултикултурна организация?
  • С какви заплахи и пречки можете да се сблъскате, свързани с комуникацията в мултикултурна организация?
Попълнете SWOT матрицата по-долу като следвате следните въпроси:

  • Какви са предимствата на Вашата организация по отношение на комуникацията в мултикултурна среда?
  • Като обучител/ментор/наставник какво може да направите, за да се подобри комуникацията в мултикултурна среда? Защо? Как ще го направите? Какви стратегии можете да използвате? Какво трябва да се избегне?
  • Какви добри възможности можете да забележите, свързани с комуникацията в мултикултурна организация?
  • С какви заплахи и пречки можете да се сблъскате, свързани с комуникацията в мултикултурна организация?


Силни страни:
Слаби страни:
Възможности:
Заплахи: