LINK-INC насърчаване на равнопоставеността и участието в ученето на работното място чрез създаване на иновативни подходи, с които обучители и ментори да адресират културното и етническо многообразие в ПОО” е иновативен проект, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът е насочен към интеграцията на междукултрните компетентности и управлението на културното многообразие в процеса на учене на работното място, с цел предотвратяване на дискриминацията и подкрепяне участието на мигрантите и етническите малцинства в ученето и социалното включване. Проект LINC-INC се разработва от шест партньорски организации (доставчици на ПОО, обучителни организации и социални партньори) от Австрия, България, Испания, Италия, Португалия и Франция.

Целевата група и потребителите на резултатите от настоящия проект са учители, обучители, наставници, инструктори, ментори, консултанти и други професионалисти, работещи в сферата на професионалното образование и обучение и в компаниите, които участват в процеса на учене на работното място и по-специално тези, които работят (или има вероятност да работят) с мигранти и етнически малцинства – крайните бенефициенти по проекта – сред обучаемите в сферата на професионалното образование и обучение и стажантите (чиракуващите) в компаниите.

Наръчник LINK-INC е третият интелектуален продукт от проекта, взаимодопълващ се с останалите практически насочени продукти – Учебната тренинг програма и Инструментариума. Учебно помагало LINC-INC има за цел да представи задълбочено информация за нови подходи и иновативни методологии за междукултурната интеграция в процеса на учене на работното място. Документът представя теоретично въведение, подходи и основни понятия за културната и етническа интеграция при ученето на работното място, както и концептуално знание и методическа подкрепа за обучителите, менторите и наставниците (работещи в сферата на професионалното обучение и образование ПОО и/или вътре в компаниите), за които темата за междукултурната интеграция е част от работата.

В структурата на Учебното помагало LINC-INC са включени следните раздели:

  • Работен контекст – учене на работното място
  • Теоретичен контекст – Междукултурност
  • Методологичен контекст – как да интегрираме културното и етническо многообразие в процеса на учене на работното място

Организациите и в частност професионалистите, които се интересуват от управление на междукултурната интеграция при ученето на работното място, могат да използват свободно настоящото помагало, което е на разположение в онлайн центъра на проекта на английски език и на останалите езици на страните, партньори по проекта.