Методически препоръки

След като се идентифицират критичните аспекти за включването на междукултурността в ученето на работното място, следващата стъпка е развитието на кратки методически препоръки за това как тези елементи могат да бъдат прилагани в рамката на ученето на работното място.

По-долу е представена концептуална карта на критичните аспекти при включването на междукултуралността в ученето на работното място. Този графичен елемент е създаден за улесняване на процеса на събиране на методически препоръки, както и оценката на различните препоръки.

Проект LINK INC предлага иновативни методически препоръки за интеграцията и управлението на междукултуралността в процеса на учене на работното място. Тези методически препоръки са основани на анализа, направен от партньорите по проекта, както и от хора, взимащи решения и отговарящи за прилагане на политики, експерти и сътрудници по проекта, особено тези, които са включени в националните експертни комитети. Освен това, тези методически препоръки са тествани и частично разработени от професионалистите, работещи в сферата на ученето на работното място, участващи в пилотната фаза на проект LINK INC

Направеното схематизиране на методическите препоръки има за цел да осигури практически съвети за управлението на междукултурната интеграция в процеса на учене на работното място в тези организации и професионалисти, които работят със или са готови да подкрепят мигранти и етнически малцинства във включването им в обучение на работното място

Методическите препоръки бяха предоставени от:

 • Служители, работещи в партньорските организации, особено тези, които са включени в управлението на проект LINK INC
 • Хора, взимащи решения и отговарящи за прилагането на политики и сътрудници, особено тези, които участват в Националните експертни комитети
 • Участници в пилотната фаза. По време на пилотирането, бяха оценени по-рано създадените препоръки, но също така бяха дадени нови препоръки.

 

КОНЦЕПТУАЛНА КАРТА

concept-map-bg1

concept-map-bg2

concept-map-bg3

concept-map-bg4

concept-map-bg5

concept-map-bg6

concept-map-bg7

concept-map-bg8

concept-map-bg9

 

Заключителни бележки

Наръчникът LINK-INC предоставя на специалистите, работещи в областта на ученето на работното място задълбочена информация за нови подходи и иновативни методологии за междукултурна интеграция в процеса на учене на работното място. Документът има за цел да представи методически препоръки за това как да се интегрира културното и етническото многообразие в процеса на учене на работното място в организациите, работещи в сферата на професионалното образование и обучение в цяла Европа.

Организациите и професионалистите, които се интересуват от управление на междукултурната интеграция в процеса на учене на работното място, могат да се възползват от тези методически препоръки, които обхващат широк спектър от области и аналитични подходи. Настоящият Наръчник ще помогне на професионалистите от сферата на ученето на работното място, както и организациите, работещи в областта на професионалното образование и обучение да интегрират управлението на културното и етническо многообразие като преносим елемент в техните програми за учене на работното място:

 • Да се вземат предвид различията между основните видове учене на работното място: чиракуване, ученически практики, стажантски програми
 • Да се балансира между програми за учене на работното място, фокусирани вържу обучителната част и тези, които са по-фокусирани върху работната сфера, както и тези със смесени модели и във формалното и неформалните начини на учене
 • Фокус върху основните функции на професионалните роли, включени в процеса на учене на работното място: обучители (да дават насоки на обучаемите), ръководители на ученика/студента (осигуряващи придобиването на професионални компетентности на обучемите) и наставници (насърчаване на обучаемите в процеса на учене на работното място)
 • Подобряване на професионалните профили на професионалистите, работещи в сферата на ученето на работното място: развитие на техните профили на компетентност, идентифициране на техните пропуски в уменията за управление на междукултурността в процеса на учене на работното място, както и развиване или подобряване на техните квалификации в съответната област.
 • Улесняване на прилагането на инструментите и ресурсите за създаване, изпълнение и оценка на програмите за учене на работното място
 • Да се прилагат обучителните стратегии, при създаване/адаптиране на учебните резултати, включени в обучителната програма, както и при създаване съдържанието на обучението
 • Избор на най-подходящите методи и инструменти на преподаване и обучение и популяризиране на специфичните стилове на учене между обучаемите.
 • Да се оценяват програмите за учене на работното място чрез използване на различни оценъчни методи и подходи
 • Определяне и осигуряване на необходимата подкрепа за обучаемите и професионалистите от сферата на ученето на работното място

Настоящият Наръчник е методическо средство, което в съчетание с останалите ресурси, които са на разположение в онлайн центъра LINK-INC, www.link-inc.eu, ще подпомогне учителите, ръководителите и наставниците (работещи в организации в областта на професионалното образование и обучение и в компании) с иновативни подходи, практически съвети и препоръки за интегриране на културното многообразие в процеса на учене на работното място. Това ще подкрепи работата на тези професионалисти да постигнат общата цел за увеличаване участието на мигрантите и етническите малцинства в програми за учене на работното място като част от професионалното образование и обучение в Европа.