Професионалисти в областта на ученето на работното място

Професионалисти в областта на ученето на работното място: обучители, ръководители на учениците/студентите и наставници (организации, осигуряващи професионално образование и обучение и компании)

Няколко вида професионалисти обикновено участват в предоставянето на учене на работното място в цяла Европа. В рамките на проект LINC-INC, когато се говори за професионалисти в сферата на ученето на работното място, се имат предвид най-вече обучители, ръководители на учениците/студентите и ментори. Не съществува общ компетентностен профил, определящ характеристиките на тези професионалисти, но общото описание трябва да включва комбинацията от следните характеристики:

 • Технически умения, меки умения, комуникативни умения, междукултурни умения и умения за водене на преговори
 • Способността да се предвидят специфичните за сектора нужди, така че професионалното образование и обучение да се направи привлекателно и атрактивно, умения за справяне с трудно поведение, непредубеденост и отвореност, способност обучаемият да се почувства приет.

Достъпния (най-подходящия/разбираем) начин за класифициране на професионалистите от сферата на обучението на работното място, може да бъде направен, съобразно сферата на тяхната работа.

a) Професионалисти работещи в сферата на началното професионално образование и тренинг (I-VET)
Те осигуряват обучение в реална работна среда за стажанти/чиракуващи и млади студенти директно на работните места.

 • Квалифицирани преподаватели на стажанти/чиракуващи или обучаващи се в комбинирани обучителни схеми; майстори, обучаващи стажанти (стажант майстори?)
 • Квалифицирани работници, които следят за практическото обучение на учениците и студентите на работното място; ръководители на обучението на работното място, ментори, супервайзори.
 • Учители и/или обучители, провеждащи практически упражнения в професионалните гимназии, например училищни лаборатории или работилници (уъркшопи)

(b) Професионалисти работещи в сферата на продължаващото професионално образование и обучение (C-VET)

 • Обучители на пълен работен ден в големи компании (назначени в самата фирма или като подизпълнител)
 • Квалифицирани работници или собственици на малки и средни предприятия осъществяващи обучение, свързано с конкретни функции, например въвеждане на нови служители в компанията и/или обучение на други служители.
 • Учители в професионалното образование и обучение/обучители в контекста на училищната среда, ако продължаващото професионално обучение и образование се предоставя чрез професионални училища;
 • Външни обучители които обикновено работят на свободна практика или за организации, предоставящи различни видове обучения

(c) Професионалисти работещи вътре в самата компания/предприятие

 • Обучители, които работят в самата компания и на които по-голямата част от професионалната роля е съсредоточена върху изпълнението на задачи, свързани с обученията – те могат да са назначени на пълно или непълно работно време
 • Служители, чиято професионална роля включва определени функции свързани с обученията (собственик, управител, супервайзор, квалифициран работник)

Европейските страни споделят широк консенсус по отношение на наименованията на длъжностите и работните отговорности на професионалистите от областта на ученето на работното място, работещи в началното и продължаващото професионално образование и обучение. От друга страна, обучителите, работещи вътре в самата компания се наричат по много различни начини (супервайзори, ментори, инструктори, агенти по професионално обучение, фасилитатори на работното място, кариерни/професионални коучове и др.) и техните работни отговорности не са толкова ясни.

Изследването проведено от партньорите по проект LINK-INC на национално и европейско ниво, показва че най-често срещаните професионалисти, работещи в сферата на ученето на работното място, в рамките на проекта са обучители, ръководители на учениците/студентите и ментори. Основните роли на тези професионалисти в организациите, предоставящи професионално образование и обучение и компаниите са обяснени накратко по-долу, за целите на Наръчник LINk-INC.

Обучители в сферата на ученето на работното място

Най-често това са I-VET учители (учители, работещи в областта на началното професионално образование и обучение в образователни и обучителни центрове), преподаватели в сферата на образованието за възрастни, обучители в големи компании или външни обучители от организации, осигуряващи продължаващо професионално образование и обучение (C-VET).

Тяхната основна роля е да дадат инструкции на обучаемите по отношение на уменията, необходими за конкретната област на обучение. Ето защо обучителите в официалните центрове за професионално образование и обучение се нуждаят от сертификат за квалификация на преподавателския състав на професионалното образование.

Специфичния профил на обучителите е насочен към включването на основна експертиза за специфичния предмет на обучение, методическа компетентност, набор от методи за обучение, дидактически умения, комуникативни умения, както и социални умения. Други умения, свързани с настоящия профил са дизайнерски умения, творческа компетентност, умения за работа и управление на група, диагностика и интервенции, както и умения за управление и контролиране на процеса, обсъждане на ценности и нагласи, както и капацитет за саморефлексия/самоанализ и оценка.

The specific profile of trainers tend to include primarily subject-specific expertise, methodological competence, repertoire of training methods, didactic skills and communication skills (preparation of content), as well as social skills. Other skills related with this profile are design skills, creative/conceptive competence, group dynamic skills, diagnosis and intervention, as well as process orientation, process control, discussion of values, attitudes, capacity for self-reflection and assessment.

Ръководители на ученици или студенти в областта на ученето на работното място

Профилът на този вид професионалисти е като основно свързващо звено между сферата на образование и предприемаческия свят. Възпитателите са отговорни да следят обучението/продуктивните дейности на обучаемите в компанията. За да правят това, те е необходимо да развият коучинг и консултантски качества и роли, свързани, както с образованието, така и с компаниите от трудовия свят.

Основната/Главната роля на възпитателя/ръководителят на учениците/студентите е да допринесе за придобиването от страна на обучаемите на работни компетенции, в съответствие с очакваната квалификация. Това се случва чрез следване и придружаване на обучаемите по време на практическата част от обучението (чиракуване, студентски стаж или ученическа практика).

Възпитателите/Ръководителите на учениците/студентите са професионалистите, които често управляват планирането, наблюдението и оценката на целия процес на учене на работното място, в сътрудничество с преподавателите и наставниците.

Основните задачи на възпитателите/ръководителите на учениците/студентите в областта на ПОО трябва да развиват определена обучителна програма, чрез която да информират и насочват обучаемите по време на процеса, да провеждат редовни срещи с обучаемите и други възпитатели, да оценяват представянето/изпълнението на обучаемите, както и постигането на предварително определените учебни резултати. От друга страна, възпитателите/ръководителите на учениците/студентите, работещи вътре в организацията са пряко отговорни за обучителните дейности на обучаемите на работното място, направляват обучаемите по време на престоя им в компанията, оценяват напредъка им и допринасят за финалната им оценка.

Наставници в процеса на учене на работното място

Основната роля на наставниците в процеса на учене на работното място е да осигурят възможност за овладяване на умения и насърчат обучаемите/служителите, давайки им добра пропорция насочване и емоционална подкрепа.

Основно, наставника в процеса на учене на работното място прилича на инструктор с функциите и на коуч, който осигурява практически опит и ежедневна подкрепа. Най-подходящата функция на менторите е да бъдат коучове на развитието, което се изразява в наставническата цел да допринесат за личностното и професионално израстване на обучителите.

Други роли на наставниците в процеса на учене на работното място са:

 • Да съдействат на обучаемите (наставляван, обучаван) да развиват специфично умение
 • Да помогнат на студентите/учениците да се учат от практическия опит като ги подкрепят и предизвикват
 • Да съдействат на обучаемите да идентифицират сферите сина израстване и развитие (дават им визия)
 • Да подкрепят обучаемите в рамката на кариерното им развитие
 • Да осигурят психологическа подкрепа, консултиране и съвети.

CEDEFOP и Европейската комисия създадоха Тематична работна група за професионално развитие на обучителите в сферата на професионалното образование и обучение. Водещите принципи за професионалното развитие на обучителите от сферата на ПОО, работещи в компании са формулирани от Тематичната работна група през 2014 г. Следващите насочващи принципи съставят/представляват полезен подход за популяризирането и насърчаването на развитието на професионалистите в сферата на ученето на работното място.

 • Обучителите са в ролята на учещи през целия живот: трябва да се разпознае/определи тяхната идентичност и работа; да се осигури подкрепа за тяхното учене през целия живот;
 • Подкрепата на компаниите е от решаващо значение за обучителите: да се повиши осъзнатостта/информираността за ползите от това и да компаниите да се включат в подкрепата на обученията и обучителите
 • Ползите от развитието на компетентностите на обучителите от гл.т. на систематичния подход: да се дефинират нуждите на обучителите; осигуряване на обучение и възможности за учене, признаване/разпознаване на компетенциите.
 • Да се подкрепят обучителите в компаниите е споделена отговорност: осигуряване на ефективно сътрудничество и координация.
 • Компетентните обучители в компаниите са от голямо значение: направете ги част от една по-широка програма и използвайте всички възможни фондове и програми за тяхното развитие и адекватно използване.