Раздел 1. Работен контекст: учене на работното място

Ученето на работното място може да бъде разбрано като обучителен процес, който се осъществява, когато хората извършват реална работа, без значение платена или не и произвеждат реални стоки и услуги. Тази проста дефиниция може да бъде разширена в още две концепции. Тясната интерпретация на понятието е свързана с разбирането, че ученето на работното място се определя от интересите на работодателя, докато широкото разбиране включва интересите на индивида и обществото. LINC-INC подхода разбира ученето на работното място като спектър, включващ в себе си: процеса на учене през целия живот, активните мерки на пазара на труда и насоките, идващи от ПОО (професионалното обучение и образование), по отношение на различните умения.

graph1

Фигура 1. Широка интерпретация на ученето на работното място

В този смисъл, ученето на работното място е необходимо да бъде разбрано като основна насочваща стратегия за подготовката на студентите за постигане на успехи в обучението и кариерата. За да постигне това, процесът на учене на работното място съдържа в себе си четири обучителни стратегии: подпомагане на хората да научат за работата като процес, да научат за конкретни работни позиции, да научат за уменията, които е необходимо да притежават и представят на тези специфични работни позиции и да усвояват умения за смяна на работното място.

Съществуват разногласия и объркване в Европа по отношение на терминологията и значението на ученето на работното място, както и относно формата, който ученето на работното място трябва да има, така че да постигне своите учебни резултати. В европейските страни се използва широка гама от термини, описващи концепцията „учене на работното място“: интегрирано с работата обучение, обучение на работното място, обучение, свързано с работата, професионално обучение, гъвкаво учене, учене чрез опит, учене чрез придобиване на опит в различни ситуации, обучение, базирано на компетентностите, обучение, базирано на решаване на проблеми. За да се активни мерки на пазара на труда процес на учене през целия живот популяризиране на ПОО на всички нива и възрасти избегне объркването, което може да произтече от използването на толкова различни термини, ученето на работното място, трябва да се съсредоточи върху един общ основен инструмент: учебната програма. CEDEFOP описва учебната програма като динамична рамка, ръководеща ученето и учебния процес и като механизъм поддържащ курс на добро качество. В рамките на стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейския съвет препоръчва използването на учебна програма като инструмент за насърчаване на по-честото използване в образованието и тренингите на подходи, фокусирани върху обучаемия. Една интегрирана учебна програма в ученето на работното място е от ключово значение за съчетаването на образователните и обучителните цели с нуждите на пазара на труда.

За да се осигури това, учебната програма за учене на работното място трябва да балансира професионалните интереси (по отношение развитието на знания, умения и компетентности), които се оценяват за важни в работния свят, както и уменията за критично мислене, свързани академичното обучение. Това предполага при разработването на учебната програма да се приеме подход, базиран на „учебни резултати” или компетентности, оценяващи какво обучаемия знае, разбира и е способен да направи при приключване на учебния процес. Такъв подход се разглежда от много европейски страни като ефективен начин за повишаване пригодността за заетост, за насърчаване на активното учене и включващ преподаване чрез средствата и способите на ученето на работното място.

Общи характеристики на ученето на работното място

Видове учене на работното място

Съществуват няколко начина да се класифицира ученето на работното място, но ние ще използваме класификацията, предложена от Европейската фондация за обучение, тъй като тя е създадена за международна употреба. Основните видове учене на работното място са:

 • Програми, в които обучаемият е законно служител. Тук се отнасят официалното чиракуване и някои видове комбинирани тренинги (редуващи теория и практика). Неформалното чиракуване също може да се включи в този раздел;
 • Програми, в които обучаемият е законно ученик или студент. Тук се отнася ученически практики, стажове за студенти, обучение в реална работна среда и дуално обучение.
 • Гранични случаи като виртуални фирми, учебно-тренировъчни фирми или „истински” фирми, които са прикрепени към и са част от образователни институции.
 • Програми като „работна сянка” („job shadowing”; трупане на опит чрез наблюдение на работата на опитен служител). Тези програми са насочени към това да преподават на обучаемите за работата им, а не как да я вършат.

Разликите между изброените видове програми за учене на работното място често не са ясни, тъй като те могат да бъдат доста сходни или различни в зависимост от различните образователни и обучителни системи в различните страни. Важно е също така да се има предвид, че може да съществуват и големи различия в рамките на един вид. Тази класификация може да се види представена по визуален начин на таблица 2 като се има предвид контакта на работното място (чест или ограничен) и връзките с професионалното образование и обучение (силни или слаби)
handbook-graph2

Фигура 2. Видове обучение на работното място. Източник: Европейска фондация за обучение

За целите на Наръчник LINC-INC, както е посочено и в интелектуален продукт 2 – Учебната програма LINC-INC – ние ще се фокусираме върху двата основни вида учене на работното място: тези програми, в които обучаемият е служител и това са основно формалните и неформалните практики, тип чиракуване и тези програми, в които обучаемите са студенти и ученици, основно ученическите практики и стажантските програми за студенти.

Характеристики на основните видове учене на работното място

Програми за обучение на работното място, в които обучаемият е служител:

– Формални практики, тип чиракуване

В рамките на този тип учене на работното място, обучаемият е законно служител и получава заплата, обикновено по-ниска от тази на редовните служители. Заплатата обикновено е по-ниска, тъй като от нея се удържат разходите на работодателя за осигуряване на обучение и също така е отражение на по-ниската продуктивност на чиракуващия в сравнение с един квалифициран работник, особено в ранния период на стажа.
Обучаемият подписва договор за заетост и обучение с компанията, със следните характеристики:

 • Договорът обикновено се подписва от обучаемият и работодателя.
 • В някои случаи, трети страни също може да го подпишат (организация, осигуряваща професионално образование и обучение, публични власти, партньори).
 • Определя продължителността на периода на заетост и обучителния период.
 • Определя какви са задълженията на всяка от страните: да учи, да осигури заетост, да преподава умения, да присъства редовно, да оценява и пр.

Периодът на заетост и обучение, включен в договора, е разделен между работата, извършена в едно предприятие/организация и образование и обучение, реализирано в класната стая. Обикновено обучаемите прекарват повече време на работното място, отколкото в обучителния тренинг в класната стая, въпреки че това зависи от съответната държава. Нещо повече, формалното чиракуване е тясно интегрирано към нормалното функциониране на предприятието през работното ежедневие.

Ученето на работното място под формата на формално чиракуване е подкрепено от законови и подзаконови актове, обикновено с помощта на образователни или трудови програми. В този смисъл практиките, тип чиракуване обичайно са свързани с призната квалификация. Най-често тази квалификация се издава от държавен орган, регулиращ професионалното образование и обучение, но квалификацията за чиракуването може да бъде издадена също от организации и институции, предоставящи образование и обучение или пък от работодателска организация. Понякога обучаемите получават повече от една квалификация или сертификат.

– Неформални практики, тип чиракуване

Този тип програма за учене на работното място се базира на местните традиции и обичаи, но не е официално регламентирана от държавните органи или социалните партньори. Неформалното чиракуване обикновено не включва обучение в класната стая (теоретично) и е базирано на неформално споразумение за обучение (писмено или устно) между идващият на практика (чиракуващият) и майсторът занаятчия. В това споразумение майсторът занаятчия се ангажира да обучава чиракуващият в уменията от съответната сфера за определен период от време, обикновено между една и четири години. Чиракуващият на свой ред се ангажира да допринася продуктивно в работата, тъй като обучението е интегрирано в процеса на производство и чиракуващите учат докато работят, заедно с опитен занаятчия. Неформалното чиракуване е популярно и често срещано в много страни с ниски и средни доходи.

Програми за обучение на работното място, в които обучаемият е ученик или студент:
В този раздел са включени няколко вида програми за обучение на работното място като ученически практики, стажове за студенти, обучение в реална работна среда, комбинирани програми (теория и практика) и дуално обучение. Съобразно целите на Наръчник LINC-INC, ние ще се фокусираме основно върху стажовете за студенти и ученическите практики. Основните характеристики на тези типове програми за обучение на работното място са:

 • Обикновено по-голямата част от времето се прекарва в класната стая и само малка част на работното място.
 • В повечето случаи основната отговорност за програмата се поема от образователният център (училище, колеж, университет), отколкото от социалните партньори или отделни предприятия, фирми.
 • Графикът на учебният център и времето за ваканции на училищата или колежите често повлиява колко време учениците/студентите прекарват на работното място.

По отношение на връзката с формалната система за професионално образование и обучение, тези видове програми за учене на работното място, могат да бъдат не много силно свързани или тясно свързани. Това зависи основно от няколко неща като например по-тясната връзка с официалната учебна програма; подкрепа от законодателството или нормативната уредба; участието на социални партньори, наличието на договор и формалната оценка какво е било научено на работното място, както и получените кредити за постигнатите резултати от обучението.

Видове учене интегрирани в обучението на работното място

Както бе споменато по-рано, широката концепция за това какво е учене на работното място, трябва да вземе предвид следните видове обучение

 • Обучение за това какво е работа: помага на хората да разберат какво представлява работата (придобиват се практически знания и умения, свързани с обслужването, работата в екип, спазване на срокове и как е организиран работния процес)
 • Обучение за професиите: дава на хората усещане за това кои са различните умения и способности, които са необходими за различните видове професии).
 • Обучение как се извършва/ работи определена професия: да се осигури специално професионално обучение, което ще даде на човека уменията, необходими за реализирането в конкретна професия
 • Обучение как се напредва в работата: развитие на умения за управление на кариерата, които са необходими да осигурят и запазят заетостта на човека и да го научат как активно да планира своите следващи кариерни стъпки.
Предимства на ученето на работното място

Когато се разглеждат основните характеристики на ученето на работното място е важно да се подчертаят предимствата, които този вид обучение може да донесе на обучаемите, образователните и обучителни организации, предприятията, а също и пазара на труда и обществото. Въвеждането и разширяването на подходящи програми за учене на работното място може да доведат до нови възможности на производителността, мотивацията, развитието на нови умения и създаване на нови работни места. Фигура 3 разкрива широкия набор от заинтересовани страни, които са повлияни от развитието на подходящи програми за учене на работното място.

 

handbook-graph3Фигура 3. Предимства на ученето на работното място за заинтересованите страни. Източник: ЕФО

Като обобщение, ученето на работното място би могло да се разглежда като мощна педагогическа форма, която може да доведе до постигането на следните ползи:

 • Подобряване на кариерното развитие на личността
 • По-добър преход училище – професия на младите хора
 • Повишаване качеството на професионалното образование и обучение
 • Повишаване производителността и иновативността на предприятията