Раздел 2. Теоретичен контекст: междукултурност

Междукултурността може да се разглежда като способност за взаимодействие на хора от различни културни среди, използващи автентичен език по начин, който демонстрира знание и разбиране на културите. Също така, това е способността да се докоснеш до културата на друг човек и да бъдеш отворен, заинтересован и любопитен за другия човек и неговата култура.

За да разберем по-ясно думата „култура”, можем да я разгледаме през призмата на продуктите, практиките, перспективите на съответна целева група от хора или целева култура. От друга страна „междукултурност” може да се разгледа като взаимодействието между хора от различни култури и разбирането на друга култура, така че езикът, който се използва е подходящ за контекста и аудиторията. В този смисъл да си компетентен по отношение на междукултурността и междукултурното взаимодействие е свързано не само с това да имаш познания за културата, но също така и за нагласи, вярвания, ценности и междуличностни умения. Например, един човек може да знае даден език и да не знае как да си взаимодейства със специфична аудитория и поради това да не бъде разбран.

В модерния/съвременния свят междукултурните взаимоотношения стават все по-важни, тъй като много хора мигрират от една страна в друга, за да избягат от конфликт, преследване, бедност или да се съберат със семейството си. Междукултурността е също така полезен ресурс за справяне с проблемни ситуации каквито са стереотипи, предразсъдъци и дискриминация, които може да доведат до прояви на расизъм и ксенофобия. Налице са няколко социални и лични ползи, свързани с междукулкурността:

 • Насърчаване на културното многообразие и културната адаптация
 • Улесняване на процеса на сближаване чрез културите
 • Засилване на културното обогатяване и творчество
 • Улесняване на социалната и трудова интеграция на мигрантите
 • Осигуряване на стратегии за управление на стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията

Във връзка с целта на настоящия наръчник, може да се каже че липсват достатъчно умения за управление на междукултурни процеси при ученето на работното място.

В същото време участието на млади мигранти и етнически малцинства в ученето на работното място са слабо представени.

За преодоляване на тази негативна ситуация, професионалистите в сферата на ученето на работното място е необходимо да развият адекватни умения и се снабдят с подходящи инструменти, каквито са уменията и инструментите, свързани директно с междукултурността, за да подкрепят младите мигранти и етнически малцинства. С други думи учителите, обучителите и наставниците, работещи в компаниите и сферата на ПОО е необходимо да придобият адекватни компетенции и инструменти за управление на културното многообразие и насърчават участието на мигрантите в ученето на работното място, тяхното разпределяне в места за обучение и предотвратяването на възможни ситуации на дискриминация.

Правилното включване на междукултурността в образованието трябва да обхваща четирите „стълба” на образованието, установени от ЮНЕСКО: да се научим да знаем, да се научим да действаме, да се научим да живеем заедно, да се научим да бъдем себе си.

Разбиране за междукултурността

Разбирането/познанието за междукултурните взаимоотношения се определя като способността да изследваш своята собствена култура и другата включена култура. Познанието за междукултурността може да помогне за по-доброто разбиране и обмен с хора от други култури. В този смисъл развитието на разбиране и познание за междукултурността е свързано с придобиването на умения за разпознаване и справяне с различията между културите при възприемането на света. Свързано е с разбиране на смисъла и влиянието на културата и културната идентичност на личностно ниво, с развитието на разбиране на културните различия и връзки и изграждане на критично отношение към нетолерантността.

Развитието на разбиране за междукултурността може да помогне на учителите, обучителите и наставниците работещи в организациите и сферата на ПОО да:

 • Развият умения да разбират себе си и собствената си културни корени
 •  Разбират, че другите хора имат различна гледна точки от твоята
 • Проявяват уважение към вярванията, ценностите и изразяването/проявяването на културата на другите хора
 • Разбират значението и влиянието на културата и културната идентичност
 • Разбират смисъла и различието на стереотипите, предразсъдъците и дискриминационните понятия и да идентифицират стратегии за тяхното управление

Може да се каже, че най-адекватната компетентност по отношение на междукултурните взаимоотношения е разбирането за междукулкурността. От определена гледна точка, това е основната компетентност, необходима за доброто развитие на другите междукулкурни компетентности.

Културни и етнически малцинства

Както бе споменато и по-рано, професионалистите, работещи в компаниите и в сферата на ПОО, трябва да развият разбиране и познание за междукултурността като ключова компетентност за управление на междукултурността в процеса на учене на работното място. Тази компетентност ще им помогне да разберат смисъла и влиянието на културната идентичност, да бъдат информирани и осъзнати за културните различия и да проявяват критично отношение към всякаква форма на дискриминация. Трябва да се подчертае, че в настоящия момент културните и етнически малцинства ще бъдат вероятно основните целеви групи при управлението на междукултурността в процеса на учене на работното място, поне от гл. точка на настоящия проект.

Културните и етнически малцинства представляват най-уязвимите групи в рамките на проект LINC-INC, тъй като те са изправени пред трудните ситуации, които могат да възпрепятстват тяхното участие в програми за учене на работното място:

 • силни затруднения за социална и културна адаптация, включително нетолерантност и ксенофобия;
 • по-малко възможности за заетост и участие в образователната система и по-слаби лични и професионални мрежи.
 • Специфична мотивация и потребности, не непременно еднакви с тези на по-големите групи

Съществуват различни дефиниции за това какво представляват културните/етническите групи, но могат да бъдат приписани редица характеристики на тези групи, например: подходящо колективно име, споделени/общи митове за произход и културни характеристики, каквито са език, религия, традиции и обичаи, които отличават една дадена група от другите. Това което прави една етническа група малцинство е неравностойното числено и политическо представяне в страната, в която живеят.

The majority of European countries have ethnic minority population. These minorities can be nationals (Albanians in Kosovo), transnationals (Gypsies), indigenous (Scottish, Corsicans) or migrants (Maghreb migrants in France or Turkish in Germany)

Стереотипи, предразсъдъци и дискриминация

Ясно и точно обяснение на тези термини може да бъде взето от социалната психология и т.нар. „ABC принцип”: афект (емоция, чувство), поведение, знание. Ако отнесем това към междукултурността, както е показано на фигура 4, се вижда как тези три етапа се повлияват по между си през цялото време.

unit2-graph

Фигура 4. ABC принцип за межкулутруното взаимодействие.
Източник: Принципи на социалната психология.2012

Познавателният компонент през нашето възприятие на членове на други култури е стереотип. Стереотипът може да бъде определен като позитивни или негативни вярвания, които ние имаме по отношение характеристиките на социални групи или култури. Например, ние можем да смятаме че „Мюсюлманите са насилници”, „Французите романтични”, „възрастните хора са скучни”. Възможно е да използваме тези вярвания да ръководят действията ни по отношение на хората от тези групи или културни общности.

В допълнение към стереотипите, ние можем да развием предразсъдъци, които представляват афективния компонент. Предразсъдъците могат да се разгледат като неоправдано негативно отношение към група или членове на култура. Предразсъдъците могат да бъдат под формата на нехаресване, гняв, страх, отвращение, дискомфорт и дори омраза. Те са афективно състояние, което може да провокира развитието и появата на външни поведения. В този смисъл стереотипите и предразсъдъците са проблемни, тъй като те могат да предизвикат създаването в нас на тип поведение, което наричаме дискриминация. Дискриминацията е неоправдано негативно поведение към членове на една група или култура, основано на тяхното членуване в съответната група/култура.

Разбирането за междукултурността следва да включва в себе си способността да се идентифицират стереотипите, предразсъдъците и дискриминационните поведения, а също и способността да се избегнат тези негативни понятия чрез управление и използване на подходящи стратегии.

В този смисъл, професионалистите от сферата на ученето на работното място трябва да бъдат наясно с тези понятия и да могат да:

 • Анализират и оценяват влиянието на стереотипите, предразсъдъците и дискриминационните поведения в себе си.
 • Идентифицират стратегии за управление на стереотипите, предразсъдъците и дискриминационните поведения
 • Прилагат в практиката стратегии за улесняване на процеса на сближаване с други култури.