Раздел 3. Методологичен контекст: Как да се интегрира културното и етническо многообразие в контекста на ученето на работното място

Методическият контекст на настоящия наръчник се фокусира върху това как да се улесни интеграцията на културното и етническо многообразие при ученето на работното място.

Методът за развитие на този раздел се състои от две стъпки:

 • Първо, критичните аспекти за интеграцията на междукултурността в ученето на работното място са идентифицирани чрез анализ на съдържанието, разработени в рамките на предходните два раздела: обучение на работното място (работен контекст) и междукултурност (теоретичен контекст)
 • На второ място, беше извършена схематизация/картографиране на методическите препоръки за интеграцията на междукултурността в ученето на работното място. Тези методически препоръки следват структурата на критичните аспекти, идентифицирани по-рано. Схематизирането е разработено на база методическите препоръки, предоставени от партньорите, хора, взимащи решения и отговарящи за провеждането на политики и сътрудници на проекта, особено тези, включени в националните експертни комитети. Нещо повече, методическите препоръки бяха изпробвани и частично разработени по време на пилотната фаза на проект LINK INC.

Критичните аспекти могат да бъдат разбрани като тези подходящи елементи (горещи точки), които могат да бъдат управлявани, за да се включи междукултурният подход в ученето на работното място. Критичните аспекти ще позволят на професионалисти, мениджъри и хора, хора, взимащи решения, работещи с културни и етнически малцинства в процеса на обучение на работното място да включат или подсилят елементите, съдържанията, подходите и инструментите, за да се улесни управлението на мултикултуралността при обучението на работното място.

Идентифициране на критичните аспекти

Идентифицирането на критичните аспекти за интегриране на мултикултуралността в процеса на учене на работното място беше първата стъпка от процеса на разработване на настоящия раздел. Тази секция предлага обобщение и кратко определение на основните области, където професионалистите в сферата на ученето на работното място трябва да влияят или да поставят фокуса, с цел повишаване участието на мигранти и етнически малцинства в ученето на работното място .

Критичните аспекти са класифицирани чрез три различни перспективи на анализ:

 • Свързана с контекста, където ученето на работното място се случва.
 • Свързана с участниците, включени в ученето на работното място.
 • Свързана с процеса на дизайн, изпълнение и оценка на ученето на работното място.

 

КРИТИЧНИ АСПЕКТИ СВЪРЗАНИ С КОНТЕКСТА

1. Програма

Конкретния вид на програма в която е предвидено учене на работното място, може директно да насърчава или попречи участието и интеграцията на мигрантите и етническите малцинства в процеса на обучение на работното място. Междукултурността трябва да бъде отбелязана като релевантен фактор на дизайна/селекцията на програма за учене на работното място, която да бъде приложена.

  • 1.1. Програми, в които обучаемите са официално заети.

Тези програми са строго основани на работния контекст (формално или неформално) и могат да доведат до получаване на официална национална квалификация (това ще улесни трудовата интеграция на мигрантите след учене на работното място).

  • 1.2. Програми, в които обучаемите са официално студенти

Тези програми са силно базирани на сферата на образование и в повечето случаи, по-голямата част от времето се прекарва там, а не на работните места (тези програми могат да бъда по-малко интересни за мигранти първо поколение, повече са фокусирани върху търсенето на работа и са по-пригодни за второ поколение мигранти, насочени към ученето).

  • 1.3. Гранични случаи

Тук се отнасят виртуални фирми и тренировъчни фирми, които са свързани с образователни институции

  • 1.4. Други програми

Тези програми са насочени към преподаване и учене на самата работа, а не преподаване на обучаемите как да си вършат работата. Примери за такива програми са „работната сянка” и работното преживяване

2. Видове учене на работното място
В този подраздел са включени само основните видове учене на работното място, тези, които са по-тясно свързани с проект LINK -INC

  • 2.1. Формално чиракуване

Формалното чиракуване предполага получаване на официален договор между обучаемия и работодателя (мигрантите ще се нуждаят от разрешително за работа) и обичайно е свързано с призната квалификация (която улеснява трудовата интеграция на мигрантите след учене на работното място).

  • 2.2. Неформално чиракуване

Неформалното чиракуване се основава на неофициално споразумение (могат да участват мигранти без разрешително за работа), но в края се получава неформална квалификация.

  • 2.3. Стажантски програми

Временна работна позиция с акцент върху ученето на работното място. Стажовете са задължителни за определени професии и работни места, за да се даде квалификация (може да бъдат интересни за второ или повече поколение на мигранти и тези, които се интересуват от професии, изискващи такъв стажантски период).

  • 2.4. Обучителни практики

Състои се от един обучителен курс с определен трудов опит, който позволява бъдеща работа или достъп до чиракуване (може да е интересно за второ или повече поколение мигранти и тези, които се интересуват от достъп до по-нататъшно участие в програма за чиракуване).

 

КРИТИЧНИ АСПЕКТИ СВЪРЗАНИ С УЧАСТНИЦИТЕ

3. Участващи професионални роли
Описанието на основните роли, могат да бъдат от помощ при идентифицирането на това как Междукултурността може да бъде включена от тези професионалисти.

  • 3.1. Обучители

Тяхната основна роля е да даде насоки на обучаемите за уменията в конкретната област на обучение. Обичайно от тях се изисква да притежават сертификат за преподаване и в областта на професионалното образование и обучение (междукулкутрността може да бъде включена в тези тренинги).

  • 3.2. Ръководители на учениците/студентите

Тяхна основна роля е да допринесат обучаемите да придобият работни компетенции в компанията, в съответствие с очакваната квалификация (междукултурния подход може да бъде изграден около коучинг методологиите)

  • 3.3. Наставници

Основната роля на наставниците е осигурят възможност и окуражат обучаемите/заетите чрез даването им на балансирана пропорция от директна и емоционална подкрепа (междукултурният подход може да бъде изграден около менторските методологии)

4. Професионални изисквания

Друг критичен аспект е свързан със степента, в която професионалните роли, описани по-горе разчитат на професионалните изисквания с развит компетентностен профил и изисквана официална квалификация, също както и идентификация на дефицита в уменията за управление на междукултурността.

  • 4.1. Компетентностен профил

Като цяло професионалистите работещи в сферата на ученето на работното място трябва да бъдат компетентни по отношение на смесица от технически умения, меки умения, комуникативни и междукултурни умения. Нивото на изпълнение на професионалните изисквания за обучители, ръководители на студенти/ученици и наставници ще повлияе и техния капацитет за управление на междукултурността (особено тези умения, които са свързани със справяне с предизвикателни поведения, непредубеденост и способността да карат обучаемите да се чувстват приети)

  • 4.2. Дефицит на уменията

Това е критичен аспект, който е от особено значение и става дума за идентифицирането на дефицита на уменията при управление на междукултурността в процеса на учене на работното място сред обучители, ръководители на студенти/ученици и наставници. Това дава възможност да се изработи стратегически по-фокусирана намеса, въз основа на предварително установения дефицит на уменията

5. Профил на обучаемите

В зависимост от типовете учене на работното място, обучаемите могат да се възприемат основно като служители или основно като студенти, чрез формалните и неформалните процеси на ученето на работното място

  • 5.1. Обучаемите като служители

Обучаемите имат договор (или споразумение) и прекарват по-голямата част от времето си в работния център. Продължителността и дейностите на процеса на учене на работното място са силно свързани с работната сфера. Официално този процес има тенденцията да бъде свързан с призната квалификация

  • 5.2. Обучаемите като студенти

Обучаемите прекарват по-голямата част от времето си в своята класна стая. Продължителността и дейностите на процеса на учене на работното място са силно свързани с образователната сфера. В някои случаи, студентите имат силна връзка с формалната система на ПОО за получаване на акредитация.

  • 5.3. Формално/неформално

Анализирайки вида на взаимоотношенията между обучаемите и работните/образователни центрове и възможностите и ограниченията на всеки от тези видове, могат да се предложат различни решения за включването на междукултурността в процеса на учене на работното място.

 

КРИТИЧНИ АСПЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА
6. Програма

Междукултурното взаимодействие е необходимо да бъде включено при разработването и проектирането на програмите за учене на работното място

  • 6.1. Дизайн/избор на адекватна програма

Ученето на работното място трябва да бъде разбрано като комбинация, включваща в себе си: процеса на учене през целия живот, активните мерки на пазара на труда и популяризиране и масово навлизане на ПОО на всички нива. При проектирането/избора на програма за учене на работното място трябва да се има предвид как междукултурността трябва да бъде интегрирана в тези измерения, въз основа на идентифицираните нужди на мигрантите и етническите малцинства.

  • 6.2. Обучителни стратегии

Важно е включването на подходяща комбинация от обучителни стратегии в подкрепа на участниците за запознаване с трудовия свят, запознаване с конкретната професия/работно място, придобиване на познания за това какви умения са необходими за изпълнение на конкретната професия/работа и познания за това как да се извършва прехода от едно работно място към друго (отново, въз основа на идентифицираните нужди на мигранти и етнически малцинства).

7. Учебна програма

Включването на резултатите от обучението или компетентностния модел е най-препоръчвания начин за процедиране при разработването на учебната програма за учене на работното място. Този подход ще улесни включването на междукултурните умения при разработването на учебната програма, както и идентификацията и оценяването на това какво обучаемите знаят, разбират и могат да правят, по отношение на управлението на междукултурността, след приключване на обучителния контекст.

  • 7.1. Определяне на учебните резултати

Това е една от най-важните стъпки при разработването на учебната програма. Учебните резултати трябва да бъдат определени от гледна точка на знанията, уменията и компетентностите и да се включи междукултурния подход в самото определяне на тези термини.

  • 7.2. Разработване на учебно съдържание

Професионалистите в областта на ученето на работното място трябва да притежават специфични препоръки за това как да включат междукултурността при разработването на учебното съдържание. Това може да бъде реализирано чрез включване на културните компетенции във всички секции/раздели или чрез специфично междукултурно съдържание (модуларен подход).

8. Методологии за преподаване/учене
Освен видовете учене на работното място (основно чиракуване, стажове и менторство), различни методологии за преподаване и учене могат да бъдат използвани в процеса на учене на работното място, каквито са „работна сянка” (наблюдение на работата), обучение за обслужване, училищно предприятие, комбинирано обучение, предприемачески опит и др.

  • 8.1. Методи и инструменти за преподаване

При избора на най-подходящи методи и инструменти за преподаване, трябва да се имат предвид аспектите, свързани с междукултурността. Ученето чрез преживяване е много естествен подход, използван в ученето на работното място, Важно е обаче да бъдат разгледани и анализирани и други подходи, каквито са учене чрез подражание, самостоятелно учене, комбинирани процеси, учене между равни и други инструменти и методи, имащи за цел да насърчат междукултурния подход.

  • 8.2. Стилове на учене

От страна на обучаемите, ученето на работното място предполага поемане на отговорност за собствения си обучителен процес, както и използването на най-различни начини на учене: учене чрез преживяване, конвенционално учене, учене чрез даване на инструкции, учене чрез подражание, учене през взаимоотношения. За включването на междукултурността тук, професионалистите от областта на ученето на работното място трябва да разполагат с подходи за насърчаване на използването на най-подходящия стил на учене сред мигрантите и етническите малцинства.

9. Стратегии за оценка
Стратегията за оценка трябва да позволи на професионалистите от сферата на ученето на работното място да оценят дали обучаемите са постигнали учебните резултати, в съответствие с обучителния процес. Много силно с препоръчва стратегията за оценка да бъде включена в споразумението за обучение или договора.

  • 9.1. Методи на оценка

При избора на това какви методи за оценка ще бъдат използвани, трябва да се има предвид междукултурността като критерии. Такива методи могат да бъдат самостоятелна или групова рефлексия, оценяване между равни, казуси, изследователски проекти, портфолио с доказателства и реализирани симулации и пр.

  • 9.2. Резултати от оценката

Резултатите от оценката в ученето на работното място лесно могат да бъдат разделени на два вида: тези, които са продукт от периода на самата работа (завършени в работата доклади, брошури, уебстраници, презентации пред колеги) и такива, които са допълнителни части от работата (портфолиа, рефлексии, видеоклипове, заснемащи работния процес на обучаемия).

10. Подкрепа за студентите

Това е един от най-важните критични аспекти, който трябва да бъде взет предвид, тъй като предполага осигуряването на пряко насочена подкрепа към нашите таргет групи (мигрантите и етническите малцинства) от страна на професионалистите в сферата на ученето на работното място. Това е най-прекия начин за насърчаване за участие от мигрантите и етническите малцинства в процеса на учене на работното място, както и да улесни тяхното социално и трудово включване.

  • 10.1. Роля на обучителите

Обучителите са първите професионалисти от сферата на ученето на работното място, директно работещи с мигрантите и етническите малцинства. Те управляват учебния процес (от гл. т. на формалната образователна система) и оценяват придобитите умения сред тези таргет групи.

  • 10.2. Роля на ръководителя на ученика/студента

Ръководителите на студентите/учениците обикновено планират, наблюдават и оценяват цялостния процес на учене на работното място (в сътрудничество с обучителите и наставниците) и осигуряват подкрепа на обучаемите чрез даване на индивидуални насоки и индивидуална оценка.

  • 10.3. Роля на наставника

Наставника подкрепя обучаемите от няколко гледни точки: емоционална и психологическа подкрепа, подкрепа при предизвикателства в практическия работа и подкрепа за кариерното им развитие. Подкрепата, осигурявана от наставниците е насочена към личностно и професионално израстване на обучаемите.

  • 10.4. Подкрепа между равни

Значението на подкрепата между равни трябва да се разглежда като един от най-често използваните обучителни методи в повечето форми на учене на работното място, и особено в неформалните. По отношение на междукултурните компетентности трябва да се работи по групи и с всички обучаеми.

11. Подкрепа за професионалистите, работещи сферата на ученето на работното място
Както бе споменато и по-рано, ролите на професионалистите от сферата на ученето на работното място са от съществено значение за насърчаването на мигрантите и етническите малцинства в процеса на учене на работното място и за улесняването на тяхното социално и трудово включване. Важно е тези професионалисти също да бъдат подкрепяни, за да могат да улеснят успешното реализиране на важните роли, които изпълняват.

  • 11.1. Организационна култура

Междукултурните компетенции трябва да бъдат развивани и насърчавани в рамките на организационната култура. Професионалистите от сферата на ученето на работното място трябва да разполагат с концептуално познание, методическа подкрепа и практически насоки и препоръки за управление на междукултурността в процеса на учене на работното място.

  • 11.2. Обучение на професионалистите от сферата на ученето на работното място

Обучители, ръководители на студенти/ученици и наставници работещи с мигранти и етнически малцинства в процеса на учене на работното място трябва да бъдат специално обучени по отношение на междукултурните компетентности и управлението на междукултурността. Определянето на резултатите от ученето, предвидени в IO2. Обучителната учебна програма, както и инструментите и методите включени в IO4. Инструментариума, могат да бъдат полезни инструменти за обучение на професионалистите от сферата на ученето на работното място.

  • 11.3. Мрежа

Друг критичен аспект, който е важно да се вземе предвид е необходимостта от насърчаване на връзката и взаимодействието между професионалистите от сферата на ученето на работното място, с цел да се създаде професионална мрежа с фокус върху междукултурността. Това е от особено значение, тъй като няма натрупан толкова много опит, изследвания или документация свързана с културното и етническо многообразие в процеса на учене на работното място.