Стратегически предизвикателства в управлението на ученето на работното място

По-долу ще намерите кратко резюме на основните стратегически предизвикателства, идентифицирани в проучената литература за управлението на ученето на работното място в Европа. Тези предизвикателства са класифицирани въз основа на основните области, които могат да попречат на подходящото прилагане на ученето на работното място в различни европейски държави.

Сътрудничество и координация

Поради специфичните характеристики на ученето на работното място, е налице силна нужда от сътрудничество и координация между различни организации и институции: министерства (основно министерството на образованието и министерството на труда/заетостта), социални организации (бизнес асоциации и синдикати), образователни центрове (училища и колежи), организации, осигуряващи професионално образование и обучение, неправителствени организации, както и компании и средни и малки предприятия.
Сътрудничеството и координацията са необходими на различни нива: национално, регионално и местно.
Страните, в които ученето на работното място не е популярно (прилага се слабо), нямат изградени традиции за сътрудничество между училища и работодатели.

Финансиране и инвестиции

Публичните средства, предвидени за подпомагане развитието на процеса на учене на работното място са ограничени в страните, в които ученето на работното място се прилага рядко. В тези случаи, по- висок приоритет се дава на други видове програми.
Налице е липса на познания за областите, в които работодателите трябва да инвестират по отношение на техния персонал. Като цяло има липса на стратегии за инвестиране в ученето на работното място, особено в продължаващото професионално образование и обучение.

Специфични ограничения за малките и средни предприятия

В повечето европейски страни са налице голям брой малки и микро предприятия и в тях е много по-малко вероятно да се предоставят обучения, отколкото в големите предприятия. Служителите в малките и средни предприятия обикновено имат високо натоварване и ограничено свободно време, поради малкия брой на персонала и в този смисъл служители, които отсъстват заради обучение, не могат лесно да бъдат заместени от свои колеги.

Структурни причини, които са различни между страните

Може да се наблюдават значителни различия в заетостта и възможностите за обучение в различните региони и социални групи.
Налице е широк неформален сектор на икономиката в някои страни, в който не се провеждат никакви обучения. Налице е висока степен на безработица, особено сред младите хора, което намалява възможностите за участие в програми за учене на работното място.
Различията между половете, по отношение на участието на пазара на труда също могат да бъдат големи в различните държави. Членуването в работодателски организации и профсъюзи е сравнително ниско.

Културни фактори, които варират между отделните страни

Наблюдава се осведоменост и разбиране какво представлява процеса на учене на работното място и какви са ползите от него. Налице е също така липса на разбиране за мотивацията и специфичните нужди на служителите.
Работниците с най-нисък статус (осъществяващи физически труд) или нагласите към заетите жени са ограничени по отношение участието в обучението на работното място.
Налице е липса на традиция у работодателите да виждат обучението като част от техните отговорности.

Професионално развитие и квалификации за обучители и обучаеми

В някои страни е налице липса на обучители, които са били добре обучени да прилагат ученето на работното място в областта на професионалното образование и обучение. Неформалното обучение на работното място в продължаващото професионално образование и обучение не осигуряват систематичен подход, който да доведе до получаване на призната квалификация и най-често участниците получават просто сертификат за завършено обучение.

Модели за учене на работното място, които да бъдат прилагани

Няма общ инструмент между страните, с помощта на който да се реши най-добрата комбинация между обучението, базирано на практическия работен опит и ученето в класната стая.
Липсват точни подходи, с помощта на които да се избере кой модел на учене на работното място е най-добър за конкретна цел.