Резултати от проекта

Доклад за етно-културната интеграция в ученето на работното място

Целта на доклада е да проучи и обобщи съществуващите модели и най-често срещаните нужди на европейско ниво, а също така и географските специфики, свързани с културната и етническа интеграция по време на практическото обучение. Докладът ще помогне за по-доброто адаптиране на продуктите и резултатите от проекта спрямо установените нужди на целевите групи.


LINK-Inc Обучителна програма

Обучителната програма ще дефинира знанията, уменията и компетентностите, необходими за обучителите и менторите в професионалното образование и обучение, които се занимават с междукултурна интеграция. Проектът ще създаде рамка за оценка на резултатите от ученето, основани на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).


LINK-Inc платформа за онлайн обучение

Платформата за онлайн обучение ще изпълнява различни функции, свързани с целите на проекта::

  • Хранилище за обучителни материали, осигуряващо безплатен достъп до всички създадени по проекта продукти.
  • Медиен канал за популяризиране на проекта и разпространение на резултатите от него, с цел осигуряване на максимален обхват, продължително въздействие и устойчивост.
  • Мрежа от участници и заинтересовани организации и институции, които използват създадените материали и могат да подпомогнат тяхното разпространение.
  • Онлайн център за споделяне на полезна информация, инструменти и методически материали за повишаване на информираността относно междукултурната интеграция на работното място.
  • Източник на информация за международния проект LINK-Inc, неговите цели, постижения, партньорите, ангажирани в изпълнението, новини и събития по проекта, както и връзки към добри практики и полезни източници.

 

Онлайн платформата ще съдържа също и следните продукти: