Цели и целеви групи

  • Идентифициране на необходимите уменията, които менторите на работното място и обучителите в професионалното образование и обучение трябва да притежават, за да могат да се решават въпроси, свързани с културното и етническото многообразие на работното място.
  • Стимулиране на професионалните развитие на обучителите и менторите чрез създаване на иновативни инструменти, които ще улеснят признаването на техните компетентности и включването им в длъжностния им профил.
  • Изработване на нови подходи и иновативни методики за приложение и управление на междукултурната интеграция в ученето на работното място.
  • Обучение и подобряване на уменията на работещите в ПОО за използването на практически подходи за управление на многообразието при учене на работното място.
  • Популяризиране и подобряване на достъпа до добри практики, методики и материали за междукултурна интеграция в професионалното образование и обучение.

Основни целеви групи на проекта са учители, обучители, ментори и консултанти, организации в областта на професионалното образование и обучение и фирми, предлагащи възможности за учене на работното място, а също така и социални партньори, публични институции, НПО и други организации, които работят в подкрепа на мигрантите и етническите малцинства. Проектът ще помогне за подобряване на техните междукултурни компетентности и ще ги снабди с иновативни практически инструменти за ефективно управление на културното многообразие по време на ученето на работното място.

Крайни потребители на резултатите от проекта LINK-Inc са мигранти и етнически малцинства като цяло, и по-специално тези от тях, които се интересуват или  участват в практическо обучение.  Те ще се възползват от по-добри шансове за достъп до качествено професионално обучение и възможности за стажуване и практикуване, както и от нови обучителни методики, създадени да стимулират междукултурната среда на работното място.